top of page

Regulamin PiantaDance Studio

§1 Definicje
1. PDS – czyli PiantaDance_studio – szkoła tańca.
2. Uczestnik – to osoba, która poprzez zawarcie umowy została zapisana przez PDS na zajęcia lub posiada pakiet zajęć indywidualnych.
3. Klient –  jest to osoba pełnoletnia która zawarła umowę z PDS, oraz opłaciła zajęcia, rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku uczestników, którzy mają 16-18 lat.
4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w PDS.
5. Grupa – jest to grono osób w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem i stylem zajęć
6. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, takich jak: ferie zimowe i wakacje; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny.
7. Cennik – tu znajdują się  aktualne ceny za zajęcia, dostępne na stronie www.piantadance.com oraz w siedzibie placówki.
8. Umowa – jest to odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, czy też uczestnika, oraz szkoły tańca zawartą pomiędzy podmiotem prowadzącym a klientem.
9. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w szkole tańca, po za zajęciami typu: lekcji indywidualne, grup zamknięte i warsztatów.
10. Nauczanie zdalne – nauczanie za pośrednictwem platformy internetowej.
11. Dane firmy – Art&Move Aleksandra Dawidowska, ul. Sienkiewicza 12, Grodzisk Mazowiecki NIP 5291833560

§2 Zajęcia grupowe
1. Liczba osób w grupie jest ograniczona.
2. O kolejności zakwalifikowania uczestnika do Grupy decyduje data podpisania umowy.
3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych grup są prowadzone wyłącznie:
- szkole tańca
- na stronie www.piantadance.com
- drogą mailową.
4. Jeżeli grupa nie zostanie utworzona klient może zapisać uczestnika do innej.
5. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej grupy, szkoła tańca ma prawo rozwiązać grupę, zmienić instruktora lub zmienić plan zajęć danej grupy. Jeśli klient nie wyraża zgody art. 4. Uczestnik ma prawo zmienić grupę lub zrezygnować z zajęć.

§3 Organizacja
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie PiantaDance_studio przy ulicy Sienkiewicza 17, Grodzisk Mazowiecki
2. W przypadku zdarzeń losowych, PDS zastrzega prawo do:
- zmiany miejsca zajęć danej grupy,

-zmiany terminu zajęć grupy
- zmiany Instruktora,
- odwołania zajęć.
3. Klient z powodu zmiany miejsca zajęć, terminu zajęć lub z powodu odwołanych zajęć ma prawo  zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy lub przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia jego nieobecności.
4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, szkoła tańca ma obowiązek zapewnić zastępstwo, tak aby zajęcia mogły się odbyć.
7. Zajęcia w Grupach regularnych odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć

§4 Uczestniczenie w zajęciach
1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także innymi wymaganymi dokumentami oraz przestrzegać ich zapisów.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z określonym harmonogramie danej grupy, który jest dostępnym na stronie www.piantadance.com.
3. W zajęciach danej grupy biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej grupy na zasadach określonych w umowie.
5. W trakcie zajęć grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące uczestnikami danej grupy, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.
6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w grupie, do której uczestnik został zapisany, może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia
w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
7. Każdy Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi. Punktualnego stawiania się na zajęcia grupy. Uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu.

8. Każdy uczestnik zobowiązuje się do uczęszczania na zajęcia przez pełen okres trwania zajęć. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie informujące o trwałym uszczerbku na zdrowiu. 

§5 Lekcje indywidualne
1.Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w PDS, telefonicznie , lub mailowo.
2. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność instruktora oraz dostępność sali
3. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w szkole tańca. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
4. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na ewentualne spóźnienie się uczestnika

§6 Bezpieczeństwo
1. Szkoła tańca nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
2. Klienci są zobowiązani zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne uczestnika.
3. Przebywanie w sali bez instruktora jest niedozwolone 4. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczestników przebywających na tej sali.
6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
7. Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
8. Uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia butów i kurtek w szatni. Telefony, portfele i klucze mogą wnieść na salę.
9.. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji.
10. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren szkoły tańca.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora lub pracownika szkoły tańca.
12. PDS nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.

§7 SYSTEM PŁATNOŚCI
1. W przypadku nowych uczestników pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa
2. PDS udostępnia następujące metody płatności:
a. gotówka
b. przelew tradycyjny,
3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w umowie zawartej przez klienta.
4.Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie www.piantadance.com/cennik

5. Przy umowie na cały rok szkolny (do 21 czerwca 2024r. ) opłata za zajęcia jest pobierana w formie ratalnej i w równych ratach np: 

Zajęcia z akrobatyki, czas trwania 60 min, opłata za cały rok wrzesień- czerwiec 1400 zł.

płatne w równych ratach po 140 zł co miesiąc. Opłata za zajęcia nie jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu.

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może zostać rozwiązania przez placówkę m.in. w przypadku, gdy: nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie, mimo upomnienia uczestnik nie stosuje się do obowiązującego regulaminu lub karcie zgłoszenia Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,
3. W przypadku podjęcia decyzji przez szkołę tańca o skreśleniu uczestnika z listy uczestników zajęć, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę zajęć.

§9 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkołę tańca i jego sponsorów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo
i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy szkoły tańca.

bottom of page